RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Opinie: Forum Rijpelberg

U kunt in deze rubriek uw mening geven over actuele zaken. Het liefst met een duidelijke stelling. Wilt u een zaak aan de orde stellen? Klik dan HIER.

 

Onderaan de pagina kunt u uw mening geven. Reacties worden onmiddellijk geplaatst.

Mijn stelling is:

De naam van het plan 'Groene Peelvallei' is misleidend. 'Grijze Peelvallei' zou beter zijn, want groener kunnen ze het niet maken. De burgers worden de dupe.

Posted on 04-12-2008
Opinie: Forum Rijpelberg >>

De naam van het plan 'Groene Peelvallei' is misleidend. Hij suggereert dat de vallei groener gaat worden, maar groener en natuurlijker dan het nu is kan het niet worden. Wat we voor onze echte natuur in de plaats krijgen is NEPGROEN EN NEPNATUUR. De grote winsten die hiervan het gevolg zijn verdwijnen in grote zakken elders terwijl de gemeente Helmond zich weer laat inpakken door de KRUIMELS die van tafel vallen. (lees werkgelegenheid).

De gemeente Deurne haalt het overgrote deel van de revenuen binnen door ver van haar eigen burgers, maar tegen de bebouwde kom van Helmond voor een enorme verstening te zorgen.
Een reusachtig transportbedrijf in de bossen met gevaarlijke stoffen klasse 4(MOB complex), een onzinnig themapark (500.000 bezoekers) en een onafzienbaar bungalowcomplex (500 bungalows) met een friemelstukje (of helemaal geen) gratis strand aan de Berkendonkse plas zijn het gevolg. Over een stadioncomplex werd in het rapport nog niet gesproken, maar de gemeente Helmond doet alvast een duit in het zakje door hier niet onwelwillend tegenover te staan. In het voorliggende plan is het stadion al wel genoemd. Dat kan er dus nog bijkomen.

Enorm veel extra verkeersdrukte, lawaai en vervuiling is het gevolg. Op termijn is er een vierbaansweg nodig naar Deurne. Helmond, wat hebben ze met je voor? De vijfde stenen kolos van Brabant wil het gemeentebestuur van je maken. Alle burgers van de stad zijn hiervan, zoals alle grotere steden aantonen, uiteindelijk de dupe.

Har Dirkx
hardirkx@wanadoo.nl

Laatst gewijzigd: 10-11-2009 op 09:56Reacties

Een nieuwe stadswijk: de Rode Peelvallei 05-12-2008

Ja ik noem het maar gelijk een stadswijk. Want laten we wel zijn: tegen de 600 luxe bungalows dat betekent een aantal 3 x zo groot als de Kanthoeve bij Bakel, groter als Loohorst bij America. En die staan hutje-mutje! Men wekt de indruk dat het allemaal ruimte moet ademen, dan betekent dat dat men in het hele gebied tussen de Berkendonk en het Zandbos niet eens genoeg ruimte vindt, immers je hebt dan iets van minstens 75 ha nodig, om die bungalows maar kwijt te kunnen. Heb maar niet teveel illusies, totaan het zandbos blijft er dan heel weinig groen meer over.

Het ziet er naar uit dat het economisch minder zal gaan, hoe zal het dan gaan met luxe "vakantie-" bungalows, zal men daar dan ec ht niet permanent in gaan wonen? Dat gebeurt nu toch ook al overal?
De overheid zal zeggen " dat mag niet", iets later: " foei" en nog iets later "dat hadden wij echt niet kunnen voorzien" maar het reslutaat zal gewoon een wijkje zijn, en een verknoeid buitengebied.

Chris Vieveen

Berkendonk als + en - oefensom 12-12-2008
Tijdens mijn studie aan hogeschool Larenstein, heb ik vorig jaar als onderwerp bij de module stedelijke ecologie Berkendonk als onderwerp genomen. De belangrijkste conclusie bij de (Swot) analyse van het rapport was 'verbetering van de bestaande voorzieningen'. Maat en schaal blijkt namelijk de bottleneck te zijn voor al te grote veranderingen. Een te hoog ambitieniveau kan ervoor zorgen dat de beoogde kwaliteiten, die door diverse partijen verwoordt zijn in de zogenaamde +++'lagenbenadering' uiteindelijk hun doel missen op alle fronten.

Een van de redenen daarvoor is gelegen in het recreatiedoel op zich. De Helmondse bevolking blijkt namelijk uit gegevens van de gemeente zelf voldoende tevreden met recreatieve voorzieningen. Daarbij komt dat er volgens cijfers van het CBS uit 2008 een lichte afname te zien is van zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie in deze regio en er voldoende voorzieningen op korte afstand zijn. Des te opvallender is dan ook dat bij de motivatie voor uitbreiding van voorzieningen uitgegaan wordt van gedateerde beleidsrapporten uit 2003 bijvoorbeeld, terwijl actuele cijfers dus een ander beeld laten zien. Bovendien sluit het beleid dus niet aan op de inventarisatie van de wensen. Dit pleit dus eigenlijk voor een diepgaandere inventarisatie van de behoeften met een breder platform dan waarvan thans sprake is.

Een andere reden waardoor de lagenbenadering eenvoudig het doel kan missen is gelegen in het feit dat het gebied eigene karakter verloren dreigt te gaan. Effecten als verstoring door toename van geluid, licht, verrommeling, verstening, etc. zal juist verhinderen dat mensen en kwetsbare planten- en dierensoorten gebruik kunnen blijven maken van het bijzondere landschap. Iets waarvoor wel een wettelijke basis is gelegd met de totstandkoming van Berkendonk op diverse niveaus en dus ook aanvechtbaar is. Dat landschap bestaat dan immers voor een belangrijk deel niet meer. Bij beperkt recreatief medegebruik, waarvan thans sprake is, zijn die effecten dus ook beperkt. Als de negatieve effecten dus zoveel mogelijk worden beperkt bij de huidige schaal en de voorzieningen nog iets worden verbeterd, dan is er weinig aan de hand. De impact van wat nu gepresenteerd wordt in de vorm van termen als leisure en themapark, luxe vakantiewoningen aan het water, wellness etc., laat zich raden.

De zogenaamde optelsom, die ons nu wordt voorgerekend als een opeenstapeling van kwaliteiten moet integraal en breder dan nu worden bekeken. Een MER is daarvoor al een goede aanzet, maar ook een normaal mens kan nog steeds moeiteloos tellen. 1+1= nog altijd 2. Bij ruimte maken en delen, zoals de 5e nota ruimtelijk ordening stelt, geldt ook dat het een ontwerpopgave is, maar het zegt niet of en in welke mate het mogelijk is. Dat is een keuze van de beleidsmakers in samenwerking met de gebruikers.

Laten we hopen dat er op een juiste en verstandige manier gerekend zal worden aan deze oefensom Berkendonk.


Bart Huckriede


reactie op het artikel in Hofkompas (april) 19-04-2009
Beste redactie van Hofkompas,

In uw artikel in Hofkompas april 2009, wekt u de suggestie dat er geen bezwaar meer mogelijk is tegen het plan Groene Peelvallei. Dit vind ik uitermate storend omdat het alleen gaat om een plan wat definitief is. Ik zou dan ook graag willen dat u in een volgend artikel ingaat om de mogelijkheden die er voor de bevolking van de Rijpelberg zijn om bezwaar te maken.
Nu is het artikel namelijk slechts een lauwe opsomming van de planfeiten en zet u achteloze lezers op het verkeerde been.


Zienswijzen indienen Tegen een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente (burgemeester, college of raad) kan in veel gevallen bezwaar worden gemaakt. In sommige, door de wet bepaalde gevallen is er een uitgebreidere procedure waarbij voordat het besluit wordt genomen zienswijzen op het ontwerp-besluit kunnen worden ingediend. In andere gevallen is er inspraak mogelijk voordat een besluit wordt genomen.

Wanneer u het niet eens bent met een voorgenomen besluit en u bent belanghebbend kunt u zienswijzen indienen. Op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp-besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. De termijn van zes weken begint op de dag waarop deze informatie ingaat. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Met vriendelijke groet,

Bart Huckriede

BZOB niet bij Brouwhuis 11-02-2010
Op
http://hellemond.web-log.nl/
staat een verslag van gisteravond met volop mogelijkheden tot discussie!


REAGEREN? klik HIER

 

 

Voor alle reacties en bijdragen aan discussies gelden de normale fatsoensnormen die ook in het dagelijks leven gelden. Grove taal, beledigingen, discriminatie, racistische uitlatingen, commerciële berichten en privacygevoelige informatie worden niet geaccepteerd. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen, te verplaatsen en/of discussies te sluiten. Dit geldt ook voor reacties die niets met het onderwerp of thema te maken hebben.

Top