RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Wijkvereniging Rijpelberg (WVR)

BELANGRIJKE VERGADERING!!
8 juni 2017, 20.00u  Algemene Ledenvergadering WVR in de Brem, Rijpelplein 1, Rijpelberg, Helmond

Agendapunt 5c en 6c gaan over opheffing van de Wijkvereniging Rijpelberg.

De agenda met toelichting betreffend het voornemen tot ontbinding is alle leden toegezonden.
Info over deze vergadering via e-mail:  
wvr@rijpelberg.nl   

De agenda:
1. Opening en vaststelling aantal stemgerechtigde stemmen die aanwezig zijn.
2. Benoeming Ad van den Broek tot voorzitter
3. Vaststellen van de notulen dd maart 2017
4. Ingekomen stukken en mededelingen
     a. Van het bestuur
     b. Van de leden
5. Toelichting
     a. Jaarverslag 2016 door het bestuur
     b. Kascontrolecommissie doet verslag
     c. standpunt van het bestuur betreffend opheffing van de Vereniging
6. Ter stemming voorgelegd:
     a. Goedkeuring jaarverslag 2016
     b. Verlenen van decharge van het bestuur voor het gevoerde financiele beleid
     c. opheffing (ontbinding) van de Wijkvereniging Rijpelberg
7.  Rondvraag
8.  Sluiting
 

U kunt naar:

Wijkvereniging Rijpelberg
p/a Wijkcentrum de Brem
Rijpelplein 1
5709BT  Helmond

voorzitter: Dennis der Kinderen 

e-mail: wvr@rijpelberg.nl 
Bankrelatie ING, rekeningnummer NL05 INGB 0005 6498 89, t.n.v. Wijkvereniging Rijpelberg

 

Top