RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

verslag 14 januari 2009

  ABCD groep Actief Rijpelberg

 

Verslag bijeenkomst woensdag  14 januari 2009

 

Aanwezig: Mevr. Lenie Weijnen, Dhr. Jean Weijnen, Dhr. Arie Opdam, Mevr. Jeanne Nieuwenhuijsen, Dhr. Jan ter Horst,, Mevr. Gerda Hajunga, Dhr. Martin van Hees, Mevr. Liesbeth Janssen, Mevr. Ine  Berkhout, Mevr. Ciska Bartels,  Dhr. René Maijs, Dhr. Pierre Verheijen, Dhr. Evert Rovers, Dhr. Marinus van Lieshout, Dhr. Henk van den Brule, Har Dirkx en Dhr. Renie Groenendal

Afwezig m.k: Mevr. Wanda Hendrickx,  Mevr. Martine Skolimowski, Mevr. Marion Haeren, Mevr. Bernadette Cornelissen, Mevr.  Maaike der Kinderen, Dhr. Henk Doppenberg, Dhr. Gerard Jeuken, Mevr. Riky van Tuyl,  Mevr. Sandra van de Waarsenburg, Mevr. Diny van Hagen

 

1.      Bespreken notulen  3 september 2008. Notulen zijn akkoord.

2.     Stand van zaken activiteiten:

o        De website

De website is een succes. Iedereen is erg enthousiast. Har zoekt voor het bijhouden van de website nog extra vrijwilligers. Hij heeft Gabriel van Neerven bereid gevonden mee te helpen.   Nieuwe initiatieven en suggesties blijven welkom. Doorgeven kan via de website of rechtstreeks bij Har.

o        De vacaturebank.

Er komen nog geen reacties op de vacaturebank.. Er melden zich geen nieuwe vacatures en geen nieuwe vrijwilligers.

o        Ode aan Rijpelberg

Er zijn inmiddels 17 gedichten geplaatst. Enkele aanwezigen nemen zich voor in 2009  nog een gedicht te maken en te laten plaatsen. Twee dichters hebben elkaar gevonden en gaan nu gezamenlijk naar het maandelijkse dichterscafé.

o        Het natuurpad .

Henk van den Brule (IVN) heeft de tekst voor de beschrijving van het natuurpad door Rijpelberg klaar. Die wordt nu uitgetikt. 27 januari komen enkele mensen bij elkaar om af te spreken hoe een en ander verder moet worden uitgewerkt. Als voorbeeld wordt het boekje van de literaire wandeling door Helmond gebruikt. De concepttekst wordt ook doorgenomen door de werkgroep geschiedenis. Wellicht hebben zij nog enkele aanvullingen. Ondertussen wordt contact opgenomen met mogelijke sponsoren van het boekje. Gedacht wordt o.a. aan Woonpartners i.v.m. de positieve beeldvorming van Rijpelberg.

o        Kunst in huiskamers

Op 2 november zijn een 100-tal mensen op bezoek geweest in 8 huiskamers in Rijpelberg. Er is samen met het Kunstencentrum en de voorbereidende werkgroep een evaluatie geweest. Iedereen is tevreden over de manier waarop 'Kunst in Huiskamers' in Rijpelberg is gerealiseerd. Er komt nog een DVD uit waarop te zien is hoe een en ander uitgevoerd is. Deze DVD wordt binnenkort in De Brem gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het initiatief in 2009 verder gestalte gaat krijgen. Er wordt wel alvast een draaiboek gemaakt. Renie neemt contact op met Wanda m.b.t. de vraag over de ondersteuning van het initiatief in 2009. Een van de effecten van 2 november is, dat twee muzikanten iedere dinsdagavond samen muziek zijn gaan maken.

Er werd geopperd om vanuit Amicitia in de scholen muziekuitvoeringen te geven. Dit leidde tot een wat verwarrende discussie. Het stimuleren van muizekonderwijs in buurten zoals Rijpelberg is een zaak van het Kunstencentrum en eventueel de muziekverenigingen en zou vanuit deze organisaties ginitieerd moeten/kunnen worden.

o        Wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem. 

Liesbeth Janssen is erin geslaagd nog 3 mensen te motiveren voor een actieve wandeling. Er kunnen zich nog steeds mensen aanmelden. In de verschillende winkels in de buurt is weer een briefje opgehangen.  

o        De Kidsclub

De initiatiefnemers van de Kidsclub konden vanavond niet aanwezig zijn. Maar de Kidsclub loopt goed. Er zijn de komende maanden weer wekelijks activiteiten. Er komen gemiddeld 40 kinderen en er zijn 8 vrijwilligers. De activiteit is met name een succes omdat het aansluit op de tijd dat de kinderen uit de basisschool komen. 

o        Werkgroep geschiedenis Rijpelberg 

De werkgroep is druk bezig  en komt regelmatig bij elkaar

o        Nordic-walking

Op donderdagavond is deze groep gestart met 5 personen. Ze gaan nog steeds door.

o        Businessclub Rijpelberg. 

Rene Maijs is bezig met een inventarisatie van bedrijven binnen Rijpelberg. Verder is nog geen nieuwe informatie beschikbaar.

o        Mont Givre

Martin van Hees heeft voor het kookinitiatief inmiddels 6 mensen in de wijk bereid gevonden om mee te doen. Hij gaat binnenkort met de beheerder van De Brem een afspraak maken voor een eerste kookbijeenkomst

 

Activiteiten die niet van de grond komen:

 

o        Pokerevenement 

Hierover is niets bekend. Maarten heeft per mail nog contact proberen te leggen met Bjorn en Marc. Ze hebben niet meer gereageerd.

o        Buurtschap in de EMTE 

EMTE wil meewerken. Het idee zou verder worden uitgewerkt in het bestuur van de WVR. Er zou een kast van 600 euro moeten worden aangeschaft. Vanuit het bestuur van de wijkraadvereniging wordt getwijfeld aan de effectiviteit van zo'n buurtkast in de EMTE. Lenie Weijnen is bereid ervoor te zorgen dat informatie in het schap komt, ze ziet zeker nog het nut ervan. Er moet dan wel afgesproken worden welke informatie er moet komen te liggen. In het verlengde van dit onderwerp werd gepraat

o        Start nieuwe hobbyactiviteit voor volwassenen

Liesbeth Janssen  heeft een poging gedaan om enkele hobbyactiviteiten te organiseren. Er hadden zich echter te weinig deelnemers opgegeven om het door te laten gaan. De activiteit op 17 december ,kerstballen e.d.  maken is echter wel doorgegaan. Er waren 5 deelnemers, die enthousiast waren en eventueel ook aan volgende activiteiten deel willen nemen. Liesbeth gaat nogmaals een poging doen in februari, maart en april. Er wordt weer een oproep op de website en in het Hofkompas opgenomen.  Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname.

o        Aquariumwerkgroep.

Jan ter Horst wil graag ervaringen uitwisselen m.b.t. het maken en onderhouden van aquariums. Mogelijk is ook het ruilen van vissen en planten. Misschien is het ook mogelijk om de groep uit te breiden met mensen die een terrarium houden. Hij heeft daar zelf nog niet zoveel ervaring mee. Jan maakt een afspraak met Renie om een wervingsfolder te maken, die hij bij mensen die zichtbaar een aquarium hebben in de brievenbus wil doen.

 

3.      Eventueel nieuw te starten activiteiten. Er werd voorgesteld om de kinderen van groep 8 op de basisschool iets te laten maken voor de zieke bewoners in de wijk. Rene Maijs neemt contact op met een leerkracht op de basisschool om te kijken of zo'n initiatief mogelijk is. Een idee is ook om een voor Rijpelberg lijst met straatnamen en hun betekenis te maken.

 

4.     Afspraken voor het 2009

Woensdagavond  17 juni 20.00 en woensdagavond 16 september 20.00.

De activiteiten die in het kader van ABCD worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Wijkraadvereniging. In de loop van 2009 zal gekeken worden hoe dit verder moet worden vorm gegeven.

De lijst met te matchen kwaliteiten en vragen van mensen n.a.v. ABCD enquête wordt in 2009 op dezelfde wijze als in 2008 bijgehouden.

 

5.      Projectkaart SWH. Renie Groenendal heeft in een projectkaart aangegeven welke werkzaamheden de SWH ten dienste van ABCD de komende tijd gaat uitvoeren.  Er worden geen opmerkingen gemaakt over de kaart. De werkafspraken zoals zijn geformuleerd zijn akkoord. Een specifieke evaluatie van de werkzaamheden van de opbouwwerker vond men niet nodig. De communicatie met en tussen de deelnemers van ABCD verloopt prima. Men is tevreden over de geleverde ondersteuning vanuit het secretariaat en het opbouwwerk. Opgemerkt wordt dat er momenteel wel erg veel enquêtes vanuit de SWH komen. De opmerking wordt doorgegeven aan team-Oost van de SWH.

 

6.      Welkomstpakket. Naar aanleiding van de discussie over het informatieschap bij de EMTE werd voorgesteld om toch nog eens te kijken of het mogelijk is om voor nieuwe buurtbewoners een welkomstpakket te organiseren. De vraag is met name wat in dat pakket zou moeten zitten. Doliwood zorgt reeds dat de bewoners die nieuw in de buurt komen wonen een pakket krijgen. Er zal worden nagevraagd wat in dat pakket is opgenomen. Lenie Weijnen en Renie Groenendal maken een inventarisatie wat in zo'n pakket zou kunnen en komen in juni met een uitgewerkt voorstel. De gemeente stuurt bij inschrijving ook een welkomstpakket. Dat hoeven we niet over te doen. Zaken die in het pakket zouden kunnen worden opgenomen zijn:

o        Enkele nummers van Hofkompas;

o        Een info-boekje m.b.t. de basisscholen in de buurt;

o        De afvalkalender/milieuwijzer;

o        Een exemplaar van het boekje natuurpad Rijpelberg;

o        Een overzicht van de winkels in de buurt met wellicht een verrassing of bestedingsbonnen;

o        Een info kaart wie wat waar Rijpelberg.

o        Een uitnodiging om De Brem te bezoeken met een infofolder van de SWH;

o        Een folder van MadiHP, SWOH, Consultatiebureau.

 

7.      Nogmaals een laatste actie om mensen te stimuleren hun kwaliteiten in de wijk te investeren of van de kwaliteiten van mensen in de wijk te profiteren door aan nieuwe en bestaande activiteiten deel te nemen via ABCD actief Rijpelberg. Jeanne van de Nieuwenhuizen en Har Dirkx maken een opzet voor een folder met vragenlijst die in de wijk zal worden verspreid.

 

8.      Rondvraag. Opgemerkt wordt dat de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst niet per post maar per mail kan worden verzonden.

 

Renie Groenendal (Opbouwwerker SWH Team-Oost) 16-1-2009

Top