RIJPELBERG, het groene dorp in Helmond


print

Verslag 25 november 2010

ABCD groep Actief Rijpelberg

 

Verslag bijeenkomst woensdag  25 november 2010

Aanwezig: Mevr. Jeanne Nieuwenhuijsen, Dhr. Jan ter Horst,   Mevr. Ine  Berkhout, Dhr. Henk van den Brule, Dhr. Henk Doppenberg, Dhr.Gerard Jeuken, Mevr. Liesbeth Janssen, Dhr. Evert Rovers, Dhr. Henk van den Brule, Dhr. Martin van Hees, Dhr. Har Dirkx en Dhr. Renie Groenendal.

Afwezig m.k.:  Dhr. Jean Weijnen, Mevr. Wilma Klaassen, Dhr. Pierre Verheijen, Mevr. Lenie Weijnen, Mevr. Ine van Hees, Mevr. Diny van Hagen, Dhr.Charles van de Waarsenburg, , Mevr. Wanda Hendrickx,  Dhr. Marc Herrmann, Dhr. Bert Bralten en Dhr. Rolf van de Wijdeven. 

 

1.       Bespreken notulen  23 juni 2010: akkoord.


2.       Stand van zaken activiteiten:

De website .De site wordt nog steeds regelmatig bezocht (100- 200 keer per week) en voldoet in een behoefte. Er zijn nog steeds positieven reacties op de site. Men vindt dat een en ander goed wordt bij gehouden. Wel kan men vanuit de wijk nog wat allerter gebruik maken van de website.

Huiskamer kunstroute.  De Route is 25 september  2010 weer gehouden. Het leek eerst alsof er niet zoveel mensen aan mee hebben gedaan. Uiteindelijk bleek dat veel mensen op eigen gelegenheid naar de verschillende locaties waren gegaan. Ook het feit dat er in dat weekend heel veel activiteiten in de stad waren heeft wellicht gezorgd dat er minder mensen zijn geweest dan was gehoopt.  Iedereen was weer enthousiast over de activiteiten in de huiskamers. Met name het feit dat alle 4 scholen hebben meegedaan was hoopgevend voor de toekomst. Het was jammer dat Basisscholen:de de Zevensprong en Den Bongerd, door een miscommunicatie verkeerd hadden ingezet op de activiteit, waardoor het bezoek bij die locaties niet in verhouding was tot de moeite en inspanningen die men ervoor had gedaan. Een en ander is over en weer uitgesproken en geëvalueerd, zodat bij de volgende HKR met de ervaringen rekening kan worden gehouden. In 2011 wil de werkgroep, die uit 5 personen bestaat geen route organiseren. Het voornemen is om die een keer per twee jaar te houden. Met name de moeizame verwerving van subsidie/geld voor het bestrijden van de noodzakelijke kosten legt een claim op de voorbereiding. Om het evenement jaarlijks te kunnen houden is een bedrag van 5000 euro nodig. Er zal nog worden gekeken, of  dat bedrag op de een of andere manier ergens structureel vandaan is te halen. Met name het effect op de sociale samenhang, door de activiteit ontstaan er vele creatieve en vriendschappelijke contacten in de wijk, die ook een zicht baar effect hebben op de betrokkenheid bij andere wijkactiviteiten.

Het natuurpad . Het is de bedoeling nog een tweede natuurpas te realiseren. Dat zou b.v. kunnen in samenspraak met de werkgroep geschiedenis. Er zou in de richting van de Bakelse Bossen een nieuw pad kunnen worden uitgewerkt. Daarnaast is Henk van den Brule beschikbaar als natuurgids voor groepen voor de begeleiding van een wandeling.

Aquariumwerkgroep.  De werkgroep bestaat nog uit 2 personen. Dat is eigenlijk te weinig. De aquaria in De Brem worden door hen bijgehouden. In 2011 zal nog een keer worden geprobeerd om een informatieve avond te organiseren over het inrichten en onderhouden van een aquarium. Jan ter Horst plant een avond in De Brem b.v. in maart 2011. Hij zoekt ook een inleider. Voor het maken van een folder en een artikeltje kan hij een beroep doen op Renie Groenendal.

Werkgroep geschiedenis Rijpelberg   De werkgroep komt nog steeds regelmatig bij elkaar. Misschien is het een idee om toe te werken aan een presentatie/tentoonstelling in De Brem. Een boekje zou ook kunnen. Nu worden losse artikeltjes op de website en in Hofkompas  geplaatst. Wellicht is het ook mogelijk om via het historisch archief foto- en filmmateriaal te bemachtigen.

Ode aan Rijpelberg.  De gedichtenbundel wordt niet meer aangevuld. Wellicht is het een optie om enkele gedichten op muziek te zetten en te laten zingen, waarna misschien ook een CD gemaakt kan worden. Jeanne Nieuwenhuijsen kijkt of dat lukt.

Wandelen iedere donderdagmorgen om half 10 vanuit De Brem.  Liesbeth Janssen gaat door met wandelen op donderdagmorgen half tien. Er  zijn 5 deelnemers. De groep wandelt nu ook af en toe zonder Liesbeth. De activiteit is daarmee structureel en zelfsupporting.

Brouwberg  Er wordt veel besproken en geregeld in de werkgroep. Er wordt vooral gefocused op de samenwerking tussen de verschillende belangengroepen in Brouwhuis/Vlierden/Rijpelberg. Doel is met name: geen onnodige natuurvernieling in de woon- en leefomgeving en de groene mal rond de betrokken wijken. Er is ook een actie geweest n.a.v. de voorgenomen sluiting van de bibliotheek. Daarvoor zijn 5000 handtekeningen verzameld en aan de wethouder gegeven. De vraag hier is, wat het vervolg is? Verwelkoming van nieuwe bewoners.   Deze activiteit is gestopt. Het lukt niet voldoende nieuwe bewoners te werven voor de bijeenkomsten. Er wordt nu vanuit het opbouwwerk ad hoc aandacht besteed aan verwelkoming. Met name door in samenwerking  met de woonconsulent en de buurtbeheerder vanuit kleinere blokken woningen mensen bij elkaar te brengen en te stimuleren met de min of meer directe buren goede contacten te onderhouden (bv. in appartementenblokken).

Mont Givre. Dit initiatief is met succes opgepakt. Er zij 11 deelnemers. De activiteit wordt nu bij de deelnemers thuis georganiseerd. Er worden thema kookactiviteiten gedaan.

Naaiclub. In april 2010 is er een naaiclub ontstaan van 5 tot 11 vrouwen. Ze worden begeleid door een vrijwilliger. Er zijn inmiddels 5 tweede hands naaimachines georganiseerd. Er was een subsidieaanvraag ingediend bij het wethouder van Deutekomfonds. Die aanvraag is afgewezen. Er loopt ook nog een aanvraag uit het budget bewonersinitiatieven. Hiervan is nog niets vernomen. De groep is op dit moment gestopt en start weer in maart, als er naaimachines zijn Er zijn 3 vrijwilligers beschikbaar om naailes te geven.

Taalles. In april 2010 is ook een groep van 5 vrouwen gestart met conversatielessen Nederlands.  Op dit moment zijn er 10 vrouwen en 3 mannen die hieraan in 2 groepen meedoen. Er zijn inmiddels een 5-tal vrijwilligers beschikbaar. Dat is prettig, omdat de activiteit dan ook door kan gaan als men b.v. een paar weken op vakantie wil.

Werkgroep energie. Er is een werkgroep (8 personen) energie van start gegaan. Er is  een enquête onder de bewoners van Rijpelberg gehouden om te toetsen of er voldoende draagvlak is voor acties op het gebied van isolatie van woningen en het verder terugdringen van de kosten van energiegebruik van de woningen in de wijk. Deze enquête heeft nog geleid tot uitbreiding van de werkgroep. (14 personen). De werkgroep richt zich op bewoners van huurwoningen en koopwoningen. In september is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van Essent. De werkgroep heeft inmiddels een voorzitter. De notulen worden bij toerbeurt gemaakt. De werkgroep heeft een bijdrage gevraagd uit het budget voor bewonersinitiatieven. Enkele leden van de werkgroep participeren ook in een bewonerswerkgroep van Essent. Binnenkort zal ook een medewerker van de gemeentelijke milieudienst een inleiding houden over het gemeentelijk milieubeleid m.b.t. energie gebruik en isolatie. De suggestie werd gedaan om in de wijk een experiment te doen met led-verlichting. Martin van Hees geeft nog door welke bedrijf daarin geïnteresseerd is.

 

3.                            Eventueel nieuw te starten activiteiten.

Neemt Brouwberg nog deel aan de werkgroep die aan de slag gaat met de besteding van het beschikbare (te lage) budget voor bibliotheken in wijken?

Is het wellicht een optie om een Rijpelbergs facebook op te zetten?

Er start een nieuw initiatief in het kader van Buurtpreventie in de Rodes. De vraag wordt opgeworpen, hoe dergelijke nieuwe initiatieven zich verhouden tot de Wijkraadvereniging. Vallen die daaronder of zijn het volledig zelfstandige initiatieven? Op welke manier wordt de samenhang en samenwerking in relatie tot de communicatie met de gemeente vorm gegeven? Krijgt ieder nieuw initiatief een bijdrage uit het buurtbudget?

 

Een belangrijke vraag in dit verband is: Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de activiteiten die door buurtbewoners worden georganiseerd? Er zijn globaal daarvoor de volgende opties:
 

     A.               Startende activiteiten,

Bij deze activiteiten is de status nog onbekend. Deze kunnen in principe  ondergebracht worden bij de opbouwwerk activiteiten van de SWH in Rijpelberg. Dit valt dan onder “participatiebevordering en bevordering sociale samenhang”. De initiatief nemers worden tijdelijk aangemeld als vrijwilligers bij de SWH. Activiteiten als de Naailes en  de  Nederlandse conversatielessen kunnen hieronder vallen. 

B.                Als activiteiten structureel worden dan zijn er de volgende opties:

 

Aanmelden bij de WVR. De initiatiefnemers en/of deelnemers worden als individu en activiteitengroep lid van de WVR, betalen 5 euro per jaar en krijgen daarvoor in ruil medezeggenschap over de begroting van de WVR en kunnen tevens bij de WVR een begroting indienen voor een subsidiebijdrage uit het budget van de vereniging. Deze optie is een mogelijkheid voor iedere groep die zich aanmeldt bij de WVR met een nieuw initiatief en waarbij het bestuur van de WVR de activiteit als activiteit accepteert. Het besluit van het bestuur kan via de jaarvergaderingen van de WVR ter discussie worden gesteld.

Niet aanmelden bij de WVR en een zelfstandige vereniging met volledige of beperkte rechtspersoon oprichten en zelf de verantwoording dragen voor het aanmelden van vrijwilligers voor de vrijwilligersverzekering bij de Vrijwilligers Centrale. Tevens zelf zorg dragen voor het betalen van kosten door zelfstandig subsidie aan te vragen bij gemeente/fondsen of door een ledenbijdrage van mensen die lid worden.

Geen verzelfstandiging, maar bij de SWH een verzoek indienen voor een structurele ondersteuning vanuit het opbouwwerk of jongerenwerk. De activiteit moet dan passen binnen de opdracht die de gemeente aan de SWH gegeven heeft.

 

Voorstel status van de activiteiten die vanuit ABCD zijn gerealiseerd:

 

Startend/SWH

WVR

aanmelden WVR

Zelfstandige organisatie

Opbouwwerk/SWH

Website

 

X

 

 

 

Huiskamer Kunst

 

X

 

 

 

Natuurpad

 

X

 

 

 

Aquariumvereniging

 

 

X

 

 

Werkgroep geschiedenis

 

 

X

 

 

Wandelgroep

 

 

 

X

 

Gedichtenbundel

 

 

X

 

 

Eetgroep Mont Givre

 

 

 

X

 

Werkgroep Brouwberg

 

 

?

X

 

Werkgroep energie

X

 

?

?

 

Cursus conversatie NL

x

 

?

 

X

Naaicursus

x

 

?

 

X

 

Volgende bijeenkomst donderdagavond  9 juni 2011  20.000 in De Brem.

 

Renie Groenendal (Opbouwwerker SWH Team-Oost)

 

Top